Spread the love

1. Õppekava nimetus: PROFESSIONAALSE MÜÜGI ABC 


2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Õppekavarühm: hulgi- ja jaekaubandus

Õppekava koostamise alus: 5. taseme müügiesindaja 5 kutsestandardi kompetentsid B. 3.1., B. 3.2., B. 3.3., B3.4.


3. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: kursusel osaleja on omastanud teadmised, et alustada tööd aktiivmüügis, otsemüügis, B2B. Osalejal on teadmised, kuidas ehitada üles müügitunnel ja  saada edukad ja järjepidavad tulemused.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija

 • eristab isikutüüpe ja planeerib spetsiifiliselt isikutüübitest lähtuvat müügi strateegiat;

 • valib enesetäiendamiseks sobivaimad tööriistad;

 • teab, kuna toetuda müügitöös faktidele ja kuna emotsioonidele;

 • kasutab kehakeelt mõju saavutamiseks; 

 • aitab ostjatel otsuseid teha ning sulgeb efektiivselt tehinguid;

 • oskab üles ehitada müügitunneleid;

 • mõistab brändingu olulisust ning kujundab teadlikule enda brändi;

 • mõistab neurolingvistiline programmeerimise põhimõtteid ja kasutab neid müügitöös. 

 

4. sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: müügiga alustav või müügi valdkonnas juba tegutsev isik.

Õppe alustamise tingimused:

 • eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel;

 • personaalse arvuti kasutamise võimalus. 

 

 5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus:

Koolituse kogumaht on 11 akadeemilist tundi, millest 9 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 2 akadeemilist tundi praktilisi juhendatud ülesandeid Zoomi keskkonnas.

Õppekeskkond:

Koolitused toimuvad Zoomi keskkonnas kokkulepitud ajal. Teoreetilise õppe läbiviimiseks jagatakse Zoom keskkonnas otsepilti esitlusest ja koolitajast.


6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

 Auditoorne töö 11 akadeemilist tundi: interaktiivne loeng, videod ja praktilised ülesanded.

 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingud arvestatakse läbituks siis, kui osaleja on osa võtnud kõikidest loengutest ja teinud läbi praktilise osa. Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on esitatud praktilistes tundides valminud töö, mida hinnatakse ja tagasisidestatakse.

 

8. Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud ning praktilise töö hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.  


9. Koolitaja kvalifikatsioon

 • vähemalt 10-aastast praktilist kogemust müügitöö valdkonnas;

 • on täiendanud viimase viie aasta jooksul oma teadmisi erialastel koolitustel Eestis ja välisriikides.

 • täiskasvanute koolitamise kogemus;

 • on olnud mentoriks juhtide ja ettevõtete nõustamisel.